mobile logo
 • Blog ekspercki FITEN

  Doradcy FITEN SA są do Twojej dyspozycji
  pon-pt, 8.00 - 16.00,
  32 775 94 64, fiten@fiten.pl


 • featured image

  TGE podsumowuje 2015 r.

  posted on 14 stycznia 2016 / IN Blog /

  11 stycznia br. Towarowa Giełda Energii (TGE), której uczestnikami są najwięksi sprzedawcy energii i gazu ziemnego, w tym FITEN SA, przedstawiła dane dotyczące hurtowego obrotu energią elektryczną i gazem ziemnym w 2015 r. Zarówno w zakresie wolumenu obrotu, jak i cen, rynki te odnotowały spadki względem roku 2014. Rekordowo kształtował się jednak obrót na rynkach spot.

  Energia elektryczna – rośnie rynek spot, mniej aktywny rynek terminowy

  Jak informuje TGE, w ubiegłym roku miał miejsce znaczny wzrost obrotów energią elektryczną na rynku spot (na którym transakcje realizowane są na bieżąco, najpóźniej w drugim dniu roboczym od złożenia zlecenia). Na TGE rynek spot dzieli się na Rynek Dnia Następnego (RDN), na którym wstępnie bilansowane są pozycje kontraktowe oraz Rynek Dnia Bieżącego (RDB), na którym są one korygowane. W 2015 r. wolumen obrotów na obu tych rynkach ukształtował się na poziome 25,14 TWh, z czego 25,08 TWh przypadło na RDN (+6% rdr), natomiast 0,06 TWh (-26% rdr) na RDB. Jak podkreśla Giełda, osiągnięty w minionym roku obrót energią elektryczną na rynku spot jest wynikiem rekordowym, stanowi również wzrost o 5,5% względem 2014 r.

  W analizowanym okresie na poziomie podobnym jak przed rokiem ukształtował się obrót energią elektryczną na rynku terminowym (RTT), odpowiadającym za lwią część całkowitego obrotu energią na TGE. Wyniósł on 161,56 TWh, czyli 1% mniej niż w 2014 r. Łączny wolumen transakcji energią elektryczną na Giełdzie w 2015 r. (obejmujący rynek spot + RTT) wyniósł 186,70 TWh, co oznacza niewielki spadek względem 186,80 TWh w 2014 r.

  W 2015 r. na hurtowym rynku energii elektrycznej doświadczyliśmy również spadku cen. Na RDN średnia ważona wolumenem cena energii wyniosła 155,66 PLN/MWh i była niższa o 29,09 PLN/MWh (-16%) w stosunku do 184,75 PLN/MWh w roku poprzednim. Spadek odnotowała również średnia ważona wolumenem cena kontraktu BASE_Y-16. W 2015 roku wyniosła ona 164,37 PLN/MWh i była niższa o 4,88 PLN/MWh (-3%) względem ceny analogicznego kontraktu BASE_Y-15 w roku poprzednim.

  Gaz ziemny – spadek cen i obrotów

  Począwszy od grudnia 2012 r. na TGE funkcjonuje rynek obrotu gazem ziemnym, również podzielony rynek spot (RDNg + RDBg) oraz rynek terminowy (RTT). W przypadku rynku spot gazu ziemnego w ubiegłym roku miała miejsce zauważalna poprawa – transakcje dokonane na nim wyniosły 13,93 TWh, czyli ponad dwukrotność wielkości z 2014 r., kiedy kształtowały się na poziomie 6,57 TWh. W 2015 r. 10,48 TWh przypadło na RDNg (+94% rdr), natomiast 3,45 TWh zostało zawartych na RDBg (+191% rdr).

  Tak, jak ma to miejsce na rynku energii elektrycznej, na rynku gazu ziemnego organizowanego przez TGE, za większą część obrotów odpowiada rynek terminowy, który w ubiegłym roku odnotował spadek pod kątem wolumenu transakcji. W okresie tym transakcje gazem zawarte na RTT wyniosły 92,94 TWh, czyli blisko 12% mniej niż w roku poprzednim.

  W 2015 r. całkowity wolumen transakcji gazem ziemnym zawartych na TGE wyniósł 106,87 TWh, czyli 4,3% mniej niż w roku 2014. Świadczy to o przyhamowaniu tendencji gwałtownego wzrostu obrotów, na którą znaczny wpływ miało wprowadzenie w 2013 r. obligo giełdowego, zobowiązującego krajowego monopolistę gazowego do sprzedaży części gazu za pośrednictwem TGE (w 2014 r. całkowity wolumen transakcji gazem ziemnym dokonanych na TGE wyniósł 111,65 TWh, co w porównaniu do 2,39 TWh w 2013 r. było wielkością przełomową).

  W minionym roku rynek doświadczył również spadku hurtowych cen gazu ziemnego. Jak podaje TGE, w analizowanym okresie średnia ważona wolumenem cena gazu ziemnego na rynku spot wyniosła 87,46 PLN/MWh, co oznacza spadek o 17,54 PLN/MWh (-17%) względem 105,00 PLN/MWh w 2014 r. Na rynku terminowym średnia ważona wolumenem cena kontraktu GAS_BASE_Y-16 kształtowała się na poziomie 95,35 PLN/MWh, co również oznacza spadek – o 15,11 PLN/MWh (-14%) względem  roku 2014.

  Spadki na rynku zielonych certyfikatów

  Od 2005 r. TGE jest także organizatorem Rynku Praw Majątkowych, na których obecnie odbywa się obrót certyfikatami pochodzenia energii elektrycznej wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii (OZE) i w ramach kogeneracji. W 2015 r. łączny wolumen transakcji prawami majątkowymi wyniósł 58,93 TWh, czyli był wyższy o 64% względem 36,02 TWh w roku poprzednim. Na uwagę zasługuje zauważalny spadek obrotu zielonymi certyfikatami (wytwarzanie z OZE), który w 2015 r. wyniósł 26,65 TWh, czyli 17% mniej niż rok wcześniej. Znacznie zmalała również ich cena – średnia sesyjna cena roczna praw majątkowych dla zielonych certyfikatów wynosiła w 2015 r. 123,60 PLN/MWh, czyli o 62,93 PLN/MWh (- 34%) mniej w porównaniu do roku 2014. Blisko 10-krotnie w ujęciu rdr wzrosły z kolei obroty czerwonymi i żółtymi certyfikatami (kogeneracja), które w ubiegłym roku wyniosły odpowiednio 25,20 TWh oraz 6,58 TWh. Należy jednak zwrócić uwagę, że pierwsze świadectwa kogeneracyjne wpłynęły do TGE w lipcu 2014 r.

  Działająca już od 16 lat TGE jest obecnie kluczowym elementem polskiego rynku towarowego, zajmując się m. in. organizacją obrotu energią elektryczną, gazem ziemnym oraz paliwami ciekłymi. Uczestnikami Giełdy są przedstawiciele sektora energetycznego, między innymi spółki takie jak FITEN, zajmujące się handlem energią elektryczną oraz gazem ziemnym. Części z tych przedsiębiorstw TGE umożliwia zaopatrywanie się w energię elektryczną oraz gaz ziemny, a następnie oferowanie ich odbiorcom końcowym (przedsiębiorstwom lub gospodarstwom domowym) po cenach zauważalnie niższych od cen dotychczasowych dostawców. Na koniec 2015 r., poza FITEN SA status członka Rynku Towarów Giełdowych posiadało 66 przedsiębiorstw.

  Wszystkich czytelników zainteresowanych rynkiem energii i gazu, a także tematem zmiany sprzedawcy energii oraz gazu ziemnego dla firm, zapraszam do kontaktu pod adresem zmianasprzedawcy@fiten.pl oraz blog@fiten.pl, a także do odwiedzin strony internetowej www.fiten.pl.

  Krzysztof Czajka, Członek Zarządu FITEN SA

 • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI