mobile logo

Polityka prywatności

Doradcy FITEN SA są do Twojej dyspozycji
pon-pt, 8.00 - 16.00,
32 775 94 64,   fiten@fiten.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych podczas korzystania ze strony www.fiten.pl (dalej „Strona”) jest Fiten S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000274060, NIP: 6342622328, REGON: 240547273. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na w/w adres lub na następujący adres e-mail fiten@fiten.pl.
 2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie – Użytkowniku Strony bezpośrednio.
 3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.
 4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Dane osobowe

 1. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia konkretnych działań za Twoją zgodą i na Twoją rzecz.
 2. Twoje Dane osobowe przetwarzane są:
  a)  w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie w formularzu kontaktowym, w tym odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym i umożliwienie w komunikacji z użytkownikami Strony (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
  b) będziemy przetwarzać dane osobowe w celu zawarcia umowy, tj. świadczenia usług elektronicznych dla zarejestrowanych użytkowników serwisu E-BOK,
  c) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia naszych uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą – celem tym jest ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń oraz marketing i reklama produktów i usług tj. na podstawie art 6 ust. 1 lit f RODO,
  d) dane potrzebne do zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit c RODO i art. 221 1 kodeksu pracy),
  e) podanie danych osobowych warunkuje zawarcie umowy i jest dobrowolne, ale ich nie podanie wyklucza możliwość jej zawarcia.
 3. Twoje dane osobowe uzyskane na podstawie Twojej zgody będziemy przetwarzać:
  1. do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie,
  2. wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania lub wygaśnięcia celu ich zebrania powiększonego o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  3. w odniesieniu do danych osobowych podanych przez Ciebie w związku zawarciem umowy, będą przetwarzane przez czas trwania umowy, chyba że na podstawie obowiązujących przepisów prawa, konieczne będzie to po zakończeniu umowy,
  4. w odniesieniu do danych osobowych podanych przez Ciebie w związku z rekrutacją, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, a jeżeli wyraziłeś odrębną zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 6 miesięcy od momentu ich zebrania.
 4. Jako administrator danych osobowych zapewniamy Ci, z zastrzeżeniem przepisów RODO prawo:
 5. a) dostępu do Twoich danych osobowych;
 6. b) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
 7. c) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
 8. d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 9. e) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub umowy;
 10. f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.
 12. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres email: fiten@fiten.pl lub listownie na adres siedziby administratora.
 13. Twoje dane osobowe będziemy przekazywać naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi informatyczne, usługi hostingowe, kancelariom prawnym. Podmioty powyższe przetwarzać będą dane na podstawie zawartej z Nami umowy, zgodnie z naszymi poleceniami. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą również nasi upoważnieni pracownicy.

§3. Pliki cookies

 1. Strona używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej Strony, aby usprawniać jej funkcjonowanie zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitycs, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie przez Administratora w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej Stronie wykorzystujemy następujące pliki cookies : WordPress Cookies,
 4. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;
 5. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
 6. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
 7. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 8. e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 9. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez użytkownika może być utrudnione. Pliki cookies mogą być również przez użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta użytkownik.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI