mobile logo
 • Blog ekspercki FITEN

  Doradcy FITEN SA są do Twojej dyspozycji
  pon-pt, 8.00 - 16.00,
  32 775 94 64, fiten@fiten.pl


 • featured image

  Polityka energetyczna Polski a sprzedawcy energii i gazu

  posted on 27 września 2015 / IN Blog /

  W opublikowanym w sierpniu projekcie Polityki Energetycznej Polski, Ministerstwo Gospodarki zarysowało główne cele stojące przed polską energetyką do 2050 r. Dokument ma określać strategiczne kierunki rozwoju polskiej energetyki i być swojego rodzaju kierunkowskazem, zarówno dla rządzących, jak i wszystkich pozostałych uczestników rynku. Konsultacje społeczne oraz międzyresortowe nad wstępną wersją projektu zakończyły się 18 września.

  Główne założenia

  Jak definiuje publikacja, głównym celem krajowej polityki energetycznej na najbliższe 35 lat ma być „tworzenie warunków dla stałego i zrównoważonego rozwoju sektora energetycznego, przyczyniającego się do rozwoju gospodarki narodowej, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz zaspokojenia potrzeb energetycznych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.” By zrealizować cel główny, wyróżniono trzy obszary działania (cele operacyjne), dotyczące bezpieczeństwa energetycznego, wpływu energetyki na środowisko oraz konkurencyjności energetycznej. W ramach tego ostatniego, należy spodziewać się interwencji m. in. w obszarze „kształtowania pozycji interesariuszy na rynku energii” oraz „rozwoju konkurencyjnych rynków paliw i energii.” Jednak, czy poza tymi hasłami, dokument można uznać za zapowiedź konkretnych działań, służących dalszej deregulacji rynków energii i gazu?

  Zgodnie z PEP 2050, przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa domowe są „głównymi interesariuszami polityki energetycznej państwa, której realizacja ma im zapewnić stabilny dostęp do energii po akceptowalnych cenach.” Wśród przedstawionych projektów priorytetowych, służących realizacji zarysowanych celów, nie znajdziemy jednak ani konkretnych dat, ani konkretnych kroków poświęconych bezpośrednio liberalizacji rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego, której głównym beneficjentem są odbiorcy detaliczni.

  Deregulacja w perspektywie PEP 2050

  Analizując obecną sytuację, autorzy publikacji zwracają uwagę na dobrze rozwinięty i cechujący się dużą płynnością hurtowy rynek energii elektrycznej, stwarzający możliwości dla mniejszych sprzedawców, takich jak Fiten. Zwracają również uwagę na wzrost liczby odbiorców korzystających z możliwości wyboru sprzedawcy energii, które przysługuje im od 2007 r. Zgodnie z PEP 2050, spodziewany jest dalszy wzrost poziomu konkurencji oraz ściślejsze dopasowywanie ofert spółek obrotu do potrzeb odbiorców końcowych. Impulsu dla rozwoju rynku, autorzy upatrują m. in. w ujednoliceniu zasad obrotu energią pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz budowie kolejnych sieci transgranicznych. Nie wspominają natomiast o krokach ku pełnemu uwolnieniu cen energii elektrycznej – obecnie dla gospodarstw domowych obecnie wciąż podlegają one taryfikacji.

  W obszarze handlu gazem ziemnym w publikacji zwrócono uwagę na poczynione w ostatnich latach działania inicjujące budowę konkurencji, m. in. uruchomienie rynku hurtowego na TGE oraz wprowadzanie obligo giełdowego. Na jej dalszy rozwój wpływ ma mieć realizacja 55% progu obligo od 2015 r. oraz integracja rynków na poziomie Unii Europejskiej. Autorzy PEP 2050 dostrzegają konieczność wspierania rozwoju konkurencji, w tym „stopniowe i uzasadnione rozwojem rynku uwalnianie cen gazu ziemnego dla odbiorców komercyjnych i gospodarstw domowych”, jednak podobnie, jak w przypadku energii elektrycznej, i tu nie zapowiadają konkretnych działań oraz terminów służących realizacji tych założeń. Należy zaznaczyć, że obecnie na rynku gazu ziemnego ceny dla wszystkich grup odbiorców podlegają taryfikacji URE, co może wynikać z wciąż niskiego poziomu konkurencji – obecnie udział krajowego monopolisty zarówno na rynku hurtowym, jak i detalicznym, przekracza 90%.

  Bez przełomu

  Dokument Ministerstwa Gospodarki porusza szereg bardzo istotnych kwestii dotyczących m. in. bezpieczeństwa energetycznego i efektywności energetycznej, energetyki jądrowej, rosnącej roli odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji dwutlenku węgla. Publikacja ta została jednak odebrana dość chłodno – autorów skrytykowano m. in. za plany utrzymania dominującej roli węgla jako podstawy krajowego bezpieczeństwa energetycznego na najbliższe 35 lat, niedoszacowanie potencjalnej roli OZE, a także marginalizowanie interesu odbiorców końcowych.

  Jeżeli chodzi o sytuację sprzedawców energii i gazu ziemnego, a także ich klientów, przedstawione w publikacji perspektywy zakładające „dalszy wzrost poziomu konkurencji” oraz „uzasadniane rozwojem uwalnianie cen”, świadczą o tym, iż Ministerstwo dostrzega rolę liberalizacji oraz płynących z niej potencjalnych korzyści, wyrażających się m. in. poprzez niższe ceny energii dla firm. Publikację ciężko jednak uznać za zapowiedź konkretnych zmian w tym zakresie – o ile budowa konkurencyjnych rynków energii i gazu wpisuje się w założony cel wzrostu konkurencyjności energetycznej, użyte przez autorów sformułowania są dość ogólnie – w PEP 2050 nie znajdziemy wymienionych konkretnych działań skupionych na dalszej liberalizacji rynków detalicznych. Reasumując, obrany kierunek można uznać za słuszny. Brak natomiast zapowiedzi konkretnych działań, mogących skutkować przyspieszeniem tempa liczby zmian sprzedawcy oraz faktyczną poprawą sytuacji odbiorców energii i gazu.

  Wszystkich czytelników zainteresowanych rynkiem energii i gazu, a także tematem zmiany sprzedawcy, zapraszam do kontaktu pod adresem energia@fiten.pl oraz blog@fiten.pl, a także do odwiedzin strony internetowej www.fiten.pl.

  Krzysztof Czajka

  Członek Zarządu FITEN SA

 • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI