mobile logo
 • 01

  FITEN SA aktualne notowania na New Connect

  Informacje o Grupie Kapitałowej FITEN SA, raporty bieżące i okresowe,
  ład korporacyjny i kalendarium finansowe

  SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY
 • 02

  FITEN SA – energia i gaz dla biznesu

  SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY
 • 03

  FITEN SA chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się do newslettera

Grupa kapitałowa FITEN

W skład Grupy Kapitałowej FITEN wchodzą obecnie:

 • FITEN SA – podmiot dominujący (działalność w zakresie energii elektrycznej i gazu),
 • GreenAgro SA (produkcja wysokogatunkowego pelletu drzewnego),

FITEN SA jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej. Spółka sprawuje nadzór właścicielski nad podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej w oparciu o prawa wynikające z posiadanych bezpośrednio pakietów akcji lub udziałów w spółkach zależnych. FITEN SA, jako spółka dominująca w Grupie, realizuje działania związane z nadzorem właścicielskim i koordynacją w takich sferach działalności spółek zależnych jak: zarządzanie, finanse, marketing czy działalność produkcyjna. Zadaniem FITEN SA jest również zapewnienie finansowania zewnętrznego podmiotów Grupy i jej rozwoju.

Otoczenie rynkowe

Sektor energii elektrycznej obejmuje pięć rodzajów działalności:

 • wytwarzanie energii elektrycznej,
 • przesyłanie,
 • obrót energią elektryczną,
 • dystrybucję,
 • sprzedaż detaliczną.

FITEN SA prowadzi działalność w obszarach:

 • obrotu energią elektryczną,
 • sprzedaży detalicznej energii.

Obrót energią elektryczną – obrót hurtowy Obrót energią elektryczną możemy podzielić na obrót hurtowy oraz sprzedaż detaliczną. Uczestnikami hurtowego obrotu energią elektryczną są wytwórcy, przedsiębiorstwa obrotu i giełdy. Prowadzenie tego rodzaju działalności przez przedsiębiorstwa obrotu wymaga uzyskania koncesji, którą wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Wydawany jest jeden rodzaj koncesji obejmujący obrót hurtowy oraz sprzedaż detaliczną energii elektrycznej.

Rynek energii w Polsce

Obowiązujące w Polsce prawo umożliwia przedsiębiorstwom obrotu nabywanie oraz sprzedaż energii elektrycznej od i do dowolnie wybranych podmiotów. Przedsiębiorstwa obrotu mają również prawo dostępu do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych na równych zasadach. Odbiorcy energii elektrycznej mają prawo swobodnego wyboru podmiotu, który będzie sprzedawał im energię elektryczną (zasada TPA). Na rynku polskim działalność w zakresie obrotu energią elektryczną prowadzi ponad 400 podmiotów. Według informacji zawartych w bazie koncesji na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki (www.ure.gov.pl), na koniec marca 2014 roku koncesje umożliwiające obrót energią elektryczną posiadało 401 przedsiębiorstw. Głównymi uczestnikami tego rynku są grupy energetyczne powstałe w wyniku konsolidacji rynku energetycznego w latach 2006-2008. Zaliczymy do nich spółki: PGE, ENEA, TAURON, ENERGA.

Rynek energii w Europie

W Europie obrót energią elektryczną można podzielić ze względu na stopień zaawansowania rozwoju na trzy typy:

 • Rynki rozwinięte – charakteryzują się dużą płynnością. Uczestniczy w nich wiele podmiotów wraz z instytucjami pełniącymi funkcję animatora rynku (Market Makera). Na rynkach rozwiniętych giełdy energii oferują poza transakcjami typu spot, transakcje typu futures (kontrakty terminowe, kontrakty na instrumenty pochodne). Na rynkach rozwiniętych istnieje możliwość obrotu uprawnieniami do emisji CO2, jednostkami redukcji emisji CER (Certified Emission Reduction) oraz produktami powiązanymi, np. paliwami. Do rynków rozwiniętych zaliczamy rynek niemiecki, francuski, skandynawski oraz brytyjski. Rynki rozwinięte wykazują tendencję do stopniowej integracji i obejmują coraz więcej produktów sektora energetycznego.
 • Rynki rozwijające się – charakteryzują się tym, że proces organizacji handlu energią elektryczną ogranicza się przede wszystkim do transakcji na rynkach niesformalizowanych (bilateralnych). Na rynkach instytucjonalnych przeważają transakcje spot oraz transakcje terminowe zawierane na krótsze okresy. Do rynków rozwijających się należy zaliczyć: Czechy, Słowację oraz Polskę.
 • Rynki mało rozwinięte – obejmują kraje, w których brak jest właściwej regulacji i instrumentów umożliwiających swobodne korzystanie z systemu handlu. Na rynkach mało rozwiniętych problem stanowi mała płynność w obrocie energią elektryczną.

Handel energią elektryczną na rynku międzynarodowym odbywa się w formie transakcji zawieranych:

 • pomiędzy przedsiębiorstwami (bezpośrednio lub za pośrednictwem brokera)
 • na giełdach energii.

Do największych europejskich giełd energii należą: EPEX Spot, EEX i Nord Pool.

Rola FITEN SA na europejskim rynku energii elektrycznej

FITEN SA prowadzi handel między innymi z takimi partnerami jak: Vattenfall, E.ON, Fortum, Dalkia, PGE, CEZ, czy Tauron Polska Energia. Uczestniczy w obrocie giełdowym na giełdach:

 • Niemcy – EPEX Spot,
 • Niemcy – EEX,
 • Austria – EXAA.

FITEN SA jest także uczestnikiem obrotu hurtowego w Polsce. Hurtowy obrót energią elektryczną w kraju można podzielić na trzy segmenty:

 • kontrakty zawierane bezpośrednio,
 • transakcje dokonywane na Towarowej Giełdzie Energii SA,
 • transakcje na platformach obrotu energią prowadzonych przez brokerów (TFS, GFI, ICAP).

Na rynku hurtowym funkcjonują przede wszystkim podmioty wyspecjalizowane w obrocie energią elektryczną. Oprócz przedsiębiorstw krajowych, w Polsce działają także spółki należące do czołowych europejskich przedsiębiorstw energetycznych. Sposób działania polskiego rynku hurtowego jest zbliżony do pozostałych rynków europejskich. Sprzedaż detaliczna Sprzedaż detaliczna, to sprzedaż energii elektrycznej przez wytwórców lub przedsiębiorstwa obrotu odbiorcom końcowym. Po stronie popytowej rynku detalicznego energii elektrycznej znajdują się konsumenci (klienci końcowi). Grupę popytową w Polsce tworzy ponad 16 mln odbiorców indywidualnych, zaliczanych, w taryfach opracowanych przez spółki obrotu, do tzw. grupy taryfowej G (głównie gospodarstwa domowe i rolne) oraz ponad 1,5 mln odbiorców biznesowych i instytucjonalnych (grupy taryfowe A, B i C). Od 2007 r. wszyscy odbiorcy końcowi energii elektrycznej w Polsce dysponują prawem wyboru sprzedawcy energii elektrycznej, zgodnie z zasadą TPA (Third Party Access). Obecnie z prawa wyboru sprzedawcy energii elektrycznej korzysta coraz więcej podmiotów, głównie instytucjonalnych i zużywających duże ilości energii.

Organy spółki

Organami FITEN Spółki Akcyjnej są:
 • Zarząd
 • Rada Nadzorcza
 • Walne Zgromadzenie
ZARZĄD

Zarząd FITEN SA prowadzi wszelkie sprawy Spółki, z wyjątkiem kompetencji zastrzeżonych dla innych organów Spółki. Reprezentuje ją w relacjach z władzami, urzędami, osobami trzecimi, w postępowaniu przed sądem i poza nim. W skład Zarządu FITEN SA wchodzą:

RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza FITEN SA sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

WALNE ZGROMADZENIE

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najważniejszym organem FITEN SA. Podejmuje m.in. kluczowe decyzje w sprawach finansowych, przedmiotu działalności Spółki, jej przekształceń, prawa wewnętrznego i udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej i Zarządowi. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają po spełnieniu odpowiednich warunków akcjonariusze:

 • uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu,
 • uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu,
 • akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela.

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu (wszystkie akcje Spółki są obecnie akcjami zwykłymi). W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć również:

 • członkowie Zarządu FITEN SA,
 • członkowie Rady Nadzorczej,
 • członkowie organów Spółki, których mandaty wygasły przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym ma być udzielone absolutorium, o ile zgłoszą taką wolę Zarządowi,
 • biegły rewident, jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia mają być sprawy finansowe Spółki, a Zarząd Spółki uzna jego udział w WZA za wskazany.

Strategia spółki

Grupa Kapitałowa FITEN za główny cel biznesowy stawia sobie osiągniecie pozycji liczącego się gracza na europejskim rynku hurtowym energii elektrycznej oraz wiarygodnego i rzetelnego dostawcy energii elektrycznej i gazu ziemnego do odbiorcy końcowego w Polsce. Strategia rozwoju grupy zakłada również osiąganie stabilnych przychodów i zysków z zakładu produkującego wysokogatunkowy pellet drzewny przeznaczony głównie na eksport.

Docelowy model biznesowy Grupy FITEN SA.

 

grupa_fiten_pic3

W latach 2014-2016 GK FITEN SA zamierza:

 • systematycznie zwiększać aktywność na europejskich rynkach energii elektrycznej (poprzez zwiększanie wolumenów),
 • zwiększanie udziału handlu kontraktami terminowymi na dostawę energii elektrycznej,
 • zbudowanie stabilnego i dochodowego portfela odbiorców końcowych w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego poprzez sprzedaż własną i za pośrednictwem profesjonalnych partnerów sprzedażowych,
 • zbudować rozpoznawalną markę na rynku pelletu drzewnego premium.

CELE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY FITEN SA

FITEN SA

W obszarze hurtowego handlu energią elektryczną Spółka zamierza:

 • rozbudować wachlarz produktów w oparciu o energię elektryczną,
 • zwiększyć skalę prowadzonej działalności w zakresie obrotu energią elektryczną.

W obszarze sprzedaży do odbiorców końcowych Spółka zamierza osiągnąć pozycję lidera wśród niezależnych (nie związanych z żadną z dużych grup energetycznych) dostawców energii elektrycznej gazu ziemnego.

GREENAGRO SA:

Podstawowym celem GreenAgro SA jest stabilna produkcja i sprzedaż wysokogatunkowego pelletu drzewnego klasy premium przeznaczonego na rynki zagraniczne. Finalnym odbiorcą produktu jest klient indywidualny. Celem jest uplasowanie własnej marki na rynku, co zapewni zwiększenie lojalności klientów i możliwość osiągania wyższych marż. Roczna produkcja wyniesie ok. 20 tysięcy ton.

FITEN na NewConnect

Przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA jest łącznie 14.100.000 zdematerializowanych akcji FITEN SA w tym:

 • 66.666 (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) sztuk Akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
 • 433.334 (czterysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) sztuki Akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
 • 93.310 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziesięć) sztuk Akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
 • 606.690 (sześćset sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) sztuk Akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
 • 9.000.000 (dziewięć milionów) sztuk Akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
 • 400.000 (czterysta tysięcy) sztuk Akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
 • 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) sztuk Akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Podstawą prawną wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F oraz akcji serii G do alternatywnego systemu obrotu na NewConnect jest Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FITEN Spółki Akcyjnej z 28 marca 2011 roku. Mocą postanowień Uchwały Nr 1521/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA postanowił wprowadzić akcje zwykłe na okaziciela serii A-G Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Pierwszym dniem notowań akcji spółki był 19 grudnia 2011 r. 12.100.000 sztuk akcji spółki, będących w posiadaniu dotychczasowych akcjonariuszy zostało objęte ograniczeniem sprzedaży do dnia dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW SA, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2012 r.

Akcjonariat

Wyszczególnienie Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach
Private Equity Avallon MBO Found wspólnie z Avallon Sp. z o.o.* 10 623 166 75,34% 10 623 166 75,34%
Pozostali 3 476 834 24,66% 3 476 834 24,66%
RAZEM 14 100 000 100,00% 14 100 000 100,00%

* właścicielem pakietu kontrolnego FITEN SA jest fundusz Private Equity Avallon MBO Fund, posiadający 72,17% akcji, który zawarł w dniu 30 stycznia 2015 roku z Avallon Sp. z o.o. posiadającym 3,17% akcji porozumienie w przedmiocie zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach FITEN S.A. Łącznie strony tego porozumienia akcjonariuszy posiadają 75,34% udział w kapitale zakładowym FITEN S.A.

Zasady ładu korporacyjnego

PDF Zasady Ładu Korporacyjnego FITEN SA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji („Spółka”) z siedzibą w Katowicach (40-568), przy ul. Ligockiej 103, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000274060, Nr NIP: 6342622328, Nr REGON: 240547273, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień
23 grudnia 2019 roku (poniedziałek) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
, które rozpocznie się o godzinie 10:30, w Łodzi, przy Al. Kościuszki 17, 90-418 Łódź z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 6. Podjęcie uchwały, o której mowa w przepisie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
 7. Przedstawienie przez Zarząd aktualnej sytuacji Spółki oraz podjęcie ewentualnych uchwał w tym zakresie.
 8. Zamknięcie obrad.

Harmonogram Walnego Zgromadzenia:
Ogłoszenie o NWZ – wtorek, 26 listopada 2019 roku
Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ – do poniedziałku, 02 grudnia 2019r.,
Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad NWZ – do czwartku, 05 grudnia 2019 roku
Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ – sobota, 07 grudnia 2019 roku
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do poniedziałku, 09 grudnia 2019 roku
Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ – środa, 18 grudnia 2019 roku
Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do godz. 10:30 w dniu 23 grudnia 2019 roku

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach PDF:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2020

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 września 2020r.
Zarząd FITEN Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Katowicach (40-568), przy ul. Ligockiej 103, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000274060, Nr NIP: 6342622328, Nr REGON: 240547273, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień
28 września 2020 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w Łodzi, przy Al. Kościuszki 17, 90-418 Łódź, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie i wybór komisji skrutacyjnej,
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 roku, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
  z działalności w 2019 roku,
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku,
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 9. Przedstawienie przez Zarząd przyczyn niesporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 oraz przyczyn niesporządzania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2019,
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie straty Spółki za rok obrotowy 2019,
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku,
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku,
 13. Zamknięcie obrad.

Harmonogram Walnego Zgromadzenia:
Ogłoszenie o ZWZ – 1 września 2020 roku
Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ –  do 7 września 2020 roku
Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ – do 10 września 2020 roku

Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ – 12 września 2020 roku
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 25 września 2020 roku
Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ – 25 września 2020 roku
Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do godz. 11:00 w dniu 28 września 2020 roku
Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:
PDF – 01 ZWZ 2020-09-28 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ FITEN SA.pdf
PDF – 02 ZWZ 2020-09-28 Projekty uchwał ZWZ FITEN SA.pdf
PDF – 03 ZWZ 2020-09-28 Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
PDF – 04 ZWZ 2020-09-28 Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów FITEN SA.pdf
PDF – 05 ZWZ 2020-09-28 Statut (aktualny tekst jednolity) FITEN SA.pdf
PDF – 06 ZWZ 2020-09-28 Regulamin Walnego Zgromadzenia FITEN SA.pdf
PDF – 07 ZWZ 2020-09-28 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2019 FITEN SA.pdf
PDF – 08 ZWZ 2020-09-28 Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019 rok FITEN SA.pdf
PDF – 09 ZWZ 2020-09-28 Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania SF FITEN SA.pdf

Zarząd FITEN S.A. w dniu 28 sierpnia 2020r. odwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 3 września 2020 r. Przyczyną odwołania jest niezarejestrowanie uczestnictwa w ZWZ przez któregokolwiek z akcjonariuszy. Spółka zwoła Zwyczajne Walne Zgromadzenie w nowym terminie, o czym poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Zarząd FITEN Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Katowicach (40-568), przy ul. Ligockiej 103, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000274060, Nr NIP: 6342622328, Nr REGON: 240547273, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień
3 września 2020 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w Łodzi, przy Al. Kościuszki 17, 90-418 Łódź, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie i wybór komisji skrutacyjnej,
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 roku, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 roku,
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku,
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 9. Przedstawienie przez Zarząd przyczyn niesporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 oraz przyczyn niesporządzania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2019,
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie straty Spółki za rok obrotowy 2019,
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku,
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku,
 13. Zamknięcie obrad.

Harmonogram Walnego Zgromadzenia:

Ogłoszenie o ZWZ – 7 sierpnia 2020 roku

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ –  do 13 sierpnia 2020 roku

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ – do 16 sierpnia 2020 roku

Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ – 18 sierpień 2020 roku

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 19 sierpnia 2020 roku

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ – 31 sierpnia 2020 roku

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do godz. 11:00 w dniu 3 września 2020 roku

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

PDF – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PDF – Projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PDF – Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

PDF – Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz o liczbie głosów z tych akcji

PDF – Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki

PDF – Aktualna treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia

PDF – Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok

PDF – Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok

PDF –Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2019

Zarząd FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji („Spółka”) z siedzibą w Katowicach (40-568), przy ul. Ligockiej 103, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000274060, Nr NIP: 6342622328, Nr REGON: 240547273, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 30 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie i wybór komisji skrutacyjnej,
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 roku, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 roku,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018,
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku,
8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2087 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018,
10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018,
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku,
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku,
13.(1) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
14. Zamknięcie obrad.

Harmonogram Walnego Zgromadzenia:
Ogłoszenie o ZWZ – 3 czerwca 2019 roku
Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ –  do 9 czerwca 2019 roku
Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ – do 12 czerwca 2019 roku
Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ – 14 czerwca 2019 roku
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 17 czerwca 2019 roku
Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ – 26 czerwca 2019 roku
Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do godz. 12:00 w dniu 30 czerwca 2019 roku

 

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

PDF – Uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PDF – Uzupełniony projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PDF – Uzupełnione formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

PDF – Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz o liczbie głosów z tych akcji

PDF – Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki

PDF – Aktualna treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia

PDF – Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok

PDF – Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok

PDF – Sprawozdanie Biegłego Rewidenta w sprawie odmowy wydania opinii z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok

PDF – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 rok

PDF – Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 rok

PDF – Sprawozdanie Biegłego Rewidenta w sprawie odmowy wydania opinii z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 rok

PDF – Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań i wniosku Zarządu

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2018

Zarząd FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji („Spółka”) z siedzibą w Katowicach (40-568), przy ul. Ligockiej 103, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000274060, Nr NIP: 6342622328, Nr REGON: 240547273, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 28 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00, w siedzibie Spółki, w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie i wybór komisji skrutacyjnej,
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2017 roku, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2017 roku,
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2017,
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku,
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017,
 10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017,
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku,
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku,
 14. Zamknięcie obrad.

 

Harmonogram Walnego Zgromadzenia:

Ogłoszenie o ZWZ –31 maja 2018 roku

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ –  do 7 czerwca 2018 roku

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ – do 10 czerwca 2018 roku

Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ – 12 czerwca 2018 roku

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 13 czerwca 2018 roku

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ – 25 czerwca 2018 roku

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do godz. 14:00 w dniu 28 czerwca 2018 roku

 

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

pdf PDF – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

pdf PDF – Projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

pdf PDF – Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

pdf PDF – Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz o liczbie głosów z tych akcji

pdf PDF – Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki

pdf PDF – Aktualna treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia 

pdf PDF – Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok

pdfPDF – Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok

pdfPDF – Stanowisko Biegłego Rewidenta w sprawie odmowy wydania opinii z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok

pdfPDF – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 rok

pdfPDF – Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 rok

pdfPDF – Stanowisko Biegłego Rewidenta w sprawie odmowy wydania opinii z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 rok

pdfPDF – Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań i wniosku Zarządu

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2017

Zarząd FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji („Spółka”) z siedzibą w Katowicach (40-568), przy ul. Ligockiej 103, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000274060, Nr NIP: 6342622328, Nr REGON: 240547273, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 30 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 13:00, w siedzibie Spółki, w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie i wybór komisji skrutacyjnej,
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016 roku, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016 roku,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2016,
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku,
8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016,
10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016,
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku,
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku,
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki,
15. Zamknięcie obrad.

Harmonogram Walnego Zgromadzenia:
Ogłoszenie o ZWZ –2 czerwca 2017 roku
Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ –  do 9 czerwca 2017 roku
Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ – do 12 czerwca 2017 roku
Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ – 14 czerwca 2017 roku
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 16 czerwca 2017 roku
Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ – 27 czerwca 2017 roku
Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do godz. 13:00 w dniu 30 czerwca 2017 roku

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:
pdf PDF – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
pdf PDF – Projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
pdf PDF – Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
pdf PDF – Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz o liczbie głosów z tych akcji
pdf PDF – Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki
pdf PDF – Aktualna treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia
pdf PDF – Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok
pdf PDF – Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok
pdf PDF – Stanowisko Biegłego Rewidenta w sprawie odmowy wydania opinii z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok
pdf PDF – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 rok
pdf PDF – Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 rok
pdf PDF – Stanowisko Biegłego Rewidenta w sprawie odmowy wydania opinii z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 rok
pdf PDF – Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań i wniosku Zarządu

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2016

Zarząd FITEN Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Katowicach (40-568), przy ul. Ligockiej 103, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000274060, Nr NIP: 6342622328, Nr REGON: 240547273, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 20 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie i wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 roku, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 roku.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015.
 10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
 14. Zamknięcie obrad.

 

Harmonogram Walnego Zgromadzenia:

Ogłoszenie o ZWZ –23 maja 2016 roku

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ –  do 30 maja 2016 roku

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ – do 2 czerwca 2016 roku

Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ – 4 czerwca 2016 roku

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 6 czerwca 2016 roku

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ – 15 czerwca 2016 roku

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do godz. 12:00 w dniu 20 czerwca 2016 roku

 

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:
pdf PDF – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

pdf PDF – Projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

pdf PDF – Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

pdf PDF – Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz o liczbie głosów z tych akcji

pdf PDF – Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki

pdf PDF – Aktualna treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia

pdf PDF – Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok

pdf PDF – Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok

pdf PDF – Opinia Biegłego Rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok

pdf PDF – Raport Biegłego Rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok

pdf PDF – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 rok

pdf PDF – Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 rok

pdf PDF – Opinia Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 rok

pdf PDF – Raport Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 rok

pdf PDF – Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań i wniosku Zarządu

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2015

Zarząd FITEN Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Katowicach (40-568), przy ul. Ligockiej 103, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000274060, Nr NIP: 6342622328, Nr REGON: 240547273, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 23 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie i wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2014 roku, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2014 roku.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2014.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014.
 10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2014.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
 15. Zamknięcie obrad.
Harmonogram Walnego Zgromadzenia:
 • Ogłoszenie o ZWZ – 25 maja 2015 roku
 • Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ – do 2 czerwca 2015 roku
 • Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ – do 5 czerwca 2015 roku
 • Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ – 7 czerwca 2015 roku
 • Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 8 czerwca 2015 roku
 • Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ – od 18 czerwca 2015 roku
 • Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do godz. 12:00 w dniu 23 czerwca 2015 roku

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2014

Zarząd FITEN Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Katowicach (40-568), przy ul. Ligockiej 103, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000274060, Nr NIP: 6342622328, Nr REGON: 240547273, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 23 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie i wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013 roku, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013 roku.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2013.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013.
 10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2013.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.
 14. Zamknięcie obrad.

Harmonogram Walnego Zgromadzenia:

 • Ogłoszenie o ZWZ – 23 maja 2014 roku
 • Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ – do 2 czerwca 2014 roku
 • Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ – do 5 czerwca 2014 roku
 • Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ – 7 czerwca 2014 roku
 • Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 9 czerwca 2014 roku
 • Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ – od 17 czerwca 2014 roku
 • Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do godz. 12:00 w dniu 23 czerwca 2014 roku

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2013

Zarząd FITEN Spółki Akcyjnej (Spółka) z siedzibą w Katowicach (40-568), przy ul. Ligockiej 103, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000274060, Nr NIP: 6342622328, Nr REGON: 240547273, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 26 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie i wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2012 roku, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2012 roku.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012.
 10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
 14. Zamknięcie obrad.

Harmonogram Walnego Zgromadzenia:

 • Ogłoszenie o ZWZ – 24 maja 2013 roku
 • Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ – do 5 czerwca 2013 roku
 • Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ – do 8 czerwca 2013 roku
 • Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ – 10 czerwca 2013 roku
 • Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 11 czerwca 2013 roku
 • Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ – od 21 czerwca 2013 roku
 • Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do godz. 12:00 w dniu 26 czerwca 2013 roku

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2012

Zarząd Fiten Spółki Akcyjnej (Spółka) z siedzibą w Katowicach (40-568), przy ul. Ligockiej 103, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000274060, Nr NIP: 6342622328, Nr REGON: 240547273, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 29 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie i wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2011 roku, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2011 roku.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2011 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowegoGrupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku.
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2011.
 10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
 15. Zamknięcie obrad.

 

Harmonogram Walnego Zgromadzenia:

 • Ogłoszenie o ZWZ – 1 czerwca 2012 roku
 • Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ – do 8 czerwca 2012 roku
 • Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ – do 11 czerwca 2012 roku
 • Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ – 13 czerwca 2012 roku
 • Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 14 czerwca 2012 roku
 • Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ – od 26 czerwca 2012 roku
 • Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do godz. 12:00 w dniu 29 czerwca 2012 roku

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Kwartalne dane FITEN SA

PODSTAWOWE DANE FINANSOWE FITEN SPÓŁKI AKCYJNEJ [tys. PLN]

 

IQ 16 IQ15 IQ14 IQ13 IQ12
Przychody netto ze sprzedaży 121 429,1 89 360,2 145 606,1 119 477,9 84 464,0
Wynik na sprzedaży 3 106,2 -16,5 725,5 1 111,3 940,8
Zysk operacyjny (EBIT) 3 020,6 11,8 741,5 1 129,3 968,0
Amortyzacja 51,0 49,0 30,9 35,2 45,3
EBITDA 3 071,6 60,8 772,4 1 164,5 1 013,3
Wynik netto 634,4 13,9 536,3 1 146,0 721,1
Kapitał własny 28 531,6 26 073,4 28 485,0 30 580,5 29 423,2
Przepływy z działalności operacyjnej -15 815,9 1 959,1 3 452,8 -5 060,5
Przepływy z działalności inwestycyjnej -713,4 -1 011,4 -1 345,8 -853,6
Przepływy z działalności finansowej 10 099,7 -773,1 432,1 6 061,0

 

Źródło: kwartalne sprawozdania FITEN SA

Podstawowe dane FITEN SA IQ.xlsx

Wskaźniki finansowe IQ

 Grupa FITEN IQ16 IQ15 IQ14 IQ13 IQ12
Wskaźnik płynności ogólnej 1,0 1,1 1,4 1,4 1,9
Wskaźnik płynności szybkiej 1,0 0,9 0,5 0,3 0,4
Wskaźnik rotacji należności handlowych (dni) 31 20 5 17 22
Wskaźnik rotacji zobowiązań handlowych (dni) 16 21 4 16 19
Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 5 8 3 9 5
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 80% 71% 63% 69% 56%
Wskaźnik rentowności na sprzedaży 2,4% -0,3% 0,3% 0,7% 0,7%
Wskaźnik rentowności operacyjnej 2,3% -0,5% 0,2% 0,5% 0,7%
Wskaźnik rentowności EBITDA 2,4% -0,3% 0,4% 0,7% 0,8%
Wskaźnik rentowności netto 0,1% -0,7% -0,1% 0,3% 0,3%

Źródło: kwartalne sprawozdania FITEN SA

 

FITEN SA IQ16 IQ15 IQ14 IQ13 IQ12
Wskaźnik płynności ogólnej 1,2 1,2 1,7 1,6 2,2
Wskaźnik płynności szybkiej 1,2 1,1 0,5 0,3 0,4
Wskaźnik rotacji należności handlowych (dni) 28 17 5 17 22
Wskaźnik rotacji zobowiązań handlowych (dni) 15 16 17 15 19
Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 4 7 2 7 4
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 67% 55% 49% 59% 45%
Wskaźnik rentowności na sprzedaży 2,6% 0,0% 0,5% 0,9% 1,1%
Wskaźnik rentowności operacyjnej 2,5% 0,0% 0,5% 0,9% 1,1%
Wskaźnik rentowności EBITDA 2,5% 0,1% 0,5% 1,0% 1,2%
Wskaźnik rentowności netto 0,5% 0,0% 0,4% 1,0% 0,8%

Źródło: kwartalne sprawozdania FITEN SA

DEFINICJE:

 • Wskaźnik płynności ogólnej (aktywa obrotowe – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) / zobowiązania krótkoterminowe
 • Wskaźnik płynności szybkiej = (aktywa obrotowe – zapasy ) / zobowiązania krótkoterminowe
 • Wskaźnik rotacji należności handlowych (dni) = (należności z tytułu dostaw i usług*liczba dni w okresie) / przychody netto ze sprzedaży
 • Wskaźnik rotacji zobowiązań handlowych (dni) = (zobowiązania z tytułu dostaw i usług* liczba dni w okresie) / (koszt sprzedanych produktów + koszty zarządu + koszty sprzedaży)
 • Wskaźnik rotacji zapasów (dni) = (zapasy* liczba dni w okresie) / (koszt sprzedanych produktów + koszty zarządu + koszty sprzedaży)
 • Wskaźnik ogólnego zadłużenia = Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Suma pasywów
 • Wskaźnik rentowności na sprzedaży = zysk (strata) ze sprzedaży / przychody netto ze sprzedaży
 • Wskaźnik rentowności operacyjnej = zysk (strata) na działalności operacyjnej / przychody netto ze sprzedaży
 • Wskaźnik rentowności EBITDA = (zysk (strata) na działalności operacyjnej + amortyzacja) / przychody netto ze sprzedaży
 • Wskaźnik rentowności netto = zysk (strata) netto / przychody netto ze sprzedaży

Kwartalne dane Grupy FITEN

Podstawowe dane Grupy FITEN IQ (tys. PLN)
IQ 16 IQ15 IQ14 IQ13 IQ12
Przychody netto ze sprzedaży 122 741,9 90 660,1 145 883,2 119 534,9 85 314,0
Wynik na sprzedaży 2 907,5 -272,8 437,9 797,7 551,8
Zysk operacyjny (EBIT) 2 785,5 -466,8 330,9 632,3 595,1
Amortyzacja 211,2 207,4 186,5 188,4 86,2
EBITDA (EBIT + amortyzacja) 2 996,7 -259,4 517,4 820,7 681,3
Wynik netto 182,5 -626,1 -76,7 343,6 219,1
Kapitał własny 15 722,5 15 216,5 20 783,3 25 118,3 24 804,4
Przepływy z działalności operacyjnej -16 183,0 1 504,9 2 618,6 -5 293,7
Przepływy z działalności inwestycyjnej -65,7 -137,6 -383,9 -450,1
Przepływy z działalności finansowej 9 821,4 -1 205,4 31,7 5 680,9

Źródło: kwartalne sprawozdania FITEN SA

Podstawowe dane Grupy FITEN IQ.xlsx

Dane FITEN SA

PODSTAWOWE DANE FINANSOWE FITEN SPÓŁKI AKCYJNEJ [tys. PLN]
I-IVQ 2016 2015 2014 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży 435 906,5 374 293,5 324 525,2 513 266,6 424 245,2
Wynik na sprzedaży -52,1 1 767,4 -1 767,0 5 598,8 3 457,1
Zysk operacyjny (EBIT) -1 340,9 1 555,1 -1 931,4 4 026,3 3 307,3
EBITDA -1 123,1 1 755,2 -1 793,4 4 151,9 3 447,8
Wynik netto -3 979,0 1 824,3 -1 946,1 -1 441,0 2 768,3
Kapitał własny 23 930,0 27 897,0 26 066,3 27 947,4 29 449,1
Przepływy z działalności operacyjnej -1 602,9 5 454,9 8 064,1 -1 384,9 -2 503,5
Przepływy z działalności inwestycyjnej 1 366,7 -3 276,0 -3 665,8 -1 447,4 -8 242,3
Przepływy z działalności finansowej 3 487,3 2 791,1 -7 238,2 2 926,7 11 948,8

 

Podstawowe dane FITEN SA.xlsx

Dane Grupy FITEN

PODSTAWOWE DANE FINANSOWE GRUPY FITEN [tys PLN]
I-IVQ 2016 2015 2014 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży 441 871,0 378 004,0 327 458,1 517 205,5 428 813,0
Wynik na sprzedaży 5,6 574,6 -3 033,4 3 790,3 2 745,7
Zysk operacyjny (EBIT) -1 695,5 139,1 -4 279,9 -2 979,0 1 564,9
EBITDA -839,1 975,4 -3 504,0 -2 179,6 2 152,6
Wynik netto -5 017,1 -315,8 -5 080,3 -3 877,0 47,9
Kapitał własny 10 534,8 15 540,0 15 849,3 20 858,7 24 789,3
Przepływy z działalności operacyjnej -1 070,6 4 010,4 6 133,1 -2 079,0 -6 539,5
Przepływy z działalności inwestycyjnej -65,0 -170,0 207,1 684,0 -6 982,3
Przepływy z działalności finansowej 1 965,1 1 081,8 -9 042,3 1 524,0 14 725,0


Podstawowe dane Grupy FITEN.xlsx

Wskaźniki finansowe – dane roczne

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI (BAZA: JEDNOSTKOWE DANE FITEN SA)
Definicja 2015 2014 2013 2012 2011
Wskaźnik płynności ogólnej (aktywa obrotowe – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) / zobowiązania krótkoterminowe 1,3 1,5 1,7 1,5 2,0
Wskaźnik rotacji należności handlowych (dni) (należności z tytułu dostaw i usług * 360 dni) / przychody netto ze sprzedaży 20 6 11 23 33
Wskaźnik rotacji zobowiązań handlowych (dni) (zobowiązania z tytułu dostaw i usług * 360 dni) / (koszt sprzedanych produktów + koszty zarządu + koszty sprzedaży) 18 3 10 19 28
Wskaźnik ogólnego zadłużenia zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Suma pasywów * 100 % 60% 41% 57% 57% 48%
ROE zysk (strata) netto / kapitał własny * 100 % 6,5% -7,5% -5,2% 9,4% 14,5%
Wskaźnik rentowności na sprzedaży zysk (strata) ze sprzedaży / przychody netto ze sprzedaży * 100 % 0,5% -0,5% 1,1% 0,8% 1,6%
Wskaźnik rentowności netto zysk (strata) netto / przychody netto ze sprzedaży * 100 % 0,5% -0,6% -0,3% 0,7% 1,5%

Źródło: zaudytowane sprawozdania finansowe FITEN SA

Wskazniki_finansowe_FITEN_SA_2015.xlsx

Raporty FITEN SA

RAPORTY BIEŻĄCE

Raporty ESPI
Raporty EBI

RAPORTY OKRESOWE

Raporty kwartalne
Raporty roczne

Kalendarium finansowe

Sprawdź szczegóły

Raporty okresowe EBI FITEN SA (raporty kwartalne oraz raport roczny) w 2020 roku będą przekazywane (publikowane) w następujących datach:

 • 15.02.2021 – Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku
 • 14.05.2021 – Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2021 roku
 • 31.05.2021 – Jednostkowy raport roczny za rok 2020
 • 13.08.2020 – Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2021 roku
 • 15.11.2020 – Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2021 roku

Ewentualna zmiana dat przekazywania raportów okresowych jest przekazywana w formie raportu bieżącego. Raport bieżący zawierający informację o zmianie daty przekazania raportu okresowego powinien być przekazany nie później niż na dwa dni przed:

 • przekazaniem raportu okresowego w nowym terminie,
 • oraz datą przekazania raportu okresowego wyznaczoną w niniejszym raporcie bieżącym lub w poprzednim raporcie bieżącym, zawierającym informację o zmianie daty, o ile raport okresowy ma zostać przekazany po tej dacie.

bezpośredni kontakt

Masz pytanie?

Skorzystaj z formularza kontaktowego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FITEN S.A.
Zasady ochrony danych osobowych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI