mobile logo
 • 01

  FITEN SA aktualne notowania na New Connect

  Informacje o Grupie Kapitałowej FITEN SA, raporty bieżące i okresowe,
  ład korporacyjny i kalendarium finansowe

  SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY
 • 02

  FITEN SA – energia i gaz dla biznesu

  SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY
 • 03

  FITEN SA - w upadłości chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się do newslettera

Organy spółki

Organami FITEN Spółki Akcyjnej są:
 • Zarząd
 • Rada Nadzorcza
 • Walne Zgromadzenie
ZARZĄD

Zarząd FITEN SA prowadzi wszelkie sprawy Spółki, z wyjątkiem kompetencji zastrzeżonych dla innych organów Spółki. Reprezentuje ją w relacjach z władzami, urzędami, osobami trzecimi, w postępowaniu przed sądem i poza nim. W skład Zarządu FITEN SA wchodzą:

RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza FITEN SA sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

WALNE ZGROMADZENIE

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najważniejszym organem FITEN SA. Podejmuje m.in. kluczowe decyzje w sprawach finansowych, przedmiotu działalności Spółki, jej przekształceń, prawa wewnętrznego i udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej i Zarządowi. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają po spełnieniu odpowiednich warunków akcjonariusze:

 • uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu,
 • uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu,
 • akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela.

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu (wszystkie akcje Spółki są obecnie akcjami zwykłymi). W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć również:

 • członkowie Zarządu FITEN SA,
 • członkowie Rady Nadzorczej,
 • członkowie organów Spółki, których mandaty wygasły przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym ma być udzielone absolutorium, o ile zgłoszą taką wolę Zarządowi,
 • biegły rewident, jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia mają być sprawy finansowe Spółki, a Zarząd Spółki uzna jego udział w WZA za wskazany.

Nadzwyczajne Zgromadzenie z 23.12.2019 nie podjęło uchwały o kontynuacji działalności.

W konsekwencji Spółka zakończyła działalność gospodarczą z dniem 31.03.2020 roku. Aktualna strategia Spółki skoncentrowana jest na zabezpieczeniu majątku oraz minimalizacji kosztów w oczekiwaniu na decyzję sądu w sprawie upadłości.

FITEN na NewConnect

Przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA jest łącznie 14.100.000 zdematerializowanych akcji FITEN SA w tym:

 • 66.666 (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) sztuk Akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
 • 433.334 (czterysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) sztuki Akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
 • 93.310 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziesięć) sztuk Akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
 • 606.690 (sześćset sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) sztuk Akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
 • 9.000.000 (dziewięć milionów) sztuk Akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
 • 400.000 (czterysta tysięcy) sztuk Akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
 • 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) sztuk Akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Podstawą prawną wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F oraz akcji serii G do alternatywnego systemu obrotu na NewConnect jest Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FITEN Spółki Akcyjnej z 28 marca 2011 roku. Mocą postanowień Uchwały Nr 1521/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA postanowił wprowadzić akcje zwykłe na okaziciela serii A-G Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Pierwszym dniem notowań akcji spółki był 19 grudnia 2011 r. 12.100.000 sztuk akcji spółki, będących w posiadaniu dotychczasowych akcjonariuszy zostało objęte ograniczeniem sprzedaży do dnia dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW SA, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2012 r.

Akcjonariat

Wyszczególnienie Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach
Private Equity Avallon MBO Found wspólnie z Avallon Sp. z o.o.* 10 623 166 75,34% 10 623 166 75,34%
Pozostali 3 476 834 24,66% 3 476 834 24,66%
RAZEM 14 100 000 100,00% 14 100 000 100,00%

* właścicielem pakietu kontrolnego FITEN SA jest fundusz Private Equity Avallon MBO Fund, posiadający 72,17% akcji, który zawarł w dniu 30 stycznia 2015 roku z Avallon Sp. z o.o. posiadającym 3,17% akcji porozumienie w przedmiocie zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach FITEN S.A. Łącznie strony tego porozumienia akcjonariuszy posiadają 75,34% udział w kapitale zakładowym FITEN S.A.

Zasady ładu korporacyjnego

PDF Zasady Ładu Korporacyjnego FITEN SA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji („Spółka”) z siedzibą w Katowicach (40-568), przy ul. Ligockiej 103, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000274060, Nr NIP: 6342622328, Nr REGON: 240547273, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień
23 grudnia 2019 roku (poniedziałek) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
, które rozpocznie się o godzinie 10:30, w Łodzi, przy Al. Kościuszki 17, 90-418 Łódź z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 6. Podjęcie uchwały, o której mowa w przepisie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
 7. Przedstawienie przez Zarząd aktualnej sytuacji Spółki oraz podjęcie ewentualnych uchwał w tym zakresie.
 8. Zamknięcie obrad.

Harmonogram Walnego Zgromadzenia:
Ogłoszenie o NWZ – wtorek, 26 listopada 2019 roku
Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ – do poniedziałku, 02 grudnia 2019r.,
Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad NWZ – do czwartku, 05 grudnia 2019 roku
Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ – sobota, 07 grudnia 2019 roku
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do poniedziałku, 09 grudnia 2019 roku
Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ – środa, 18 grudnia 2019 roku
Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do godz. 10:30 w dniu 23 grudnia 2019 roku

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach PDF:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2021

Zarząd FITEN Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Katowicach (40-568), przy ul. Ligockiej 103, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000274060, Nr NIP: 6342622328, Nr REGON: 240547273, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień
30 czerwca 2021 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w Łodzi, przy Al. Kościuszki 17, 90-418 Łódź, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie i wybór komisji skrutacyjnej,
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 roku, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
  z działalności w 2020 roku,
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku,
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie straty Spółki za rok obrotowy 2020,
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku,
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku,
 12. Zamknięcie obrad.

Harmonogram Walnego Zgromadzenia:

Ogłoszenie o ZWZ – 3 czerwca 2021 roku

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ –  do 09 czerwca 2021 roku

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ – do 12 czerwca 2021 roku

Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ – 14 czerwca 2021 roku

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 15 czerwca 2021 roku

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ – 25 czerwca 2021 roku

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do godz. 11:00 w dniu 30 czerwca 2021 roku

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach w formacie PDF:

01 ZWZ_FITEN_2021-06-30-Ogłoszenie o zwołaniu

02 ZWZ-FITEN_2021-06-30 Projekty uchwał

03 ZWZ_FITEN_2021-06-30 Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

04 ZWZ_FITEN_2021-06-30 Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

05 ZWZ 2021-06-30 Statut (aktualny tekst jednolity) FITEN SA.pdf

06 ZWZ 2021-06-30 Regulamin Walnego Zgromadzenia FITEN SA.pdf

07_ZWZ_2021-06-30_FITEN_2020_SF_Jednostkowe

08 ZWZ 2021-06-30 Sprawozdanie Zarządu z działalności.pdf

09 ZWZ 2021-06-30 Pozostałe informacje.pdf

10_ZWZ_2021-06-30_Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku wraz ze   sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań Zarządu

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2020

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 września 2020r.
Zarząd FITEN Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Katowicach (40-568), przy ul. Ligockiej 103, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000274060, Nr NIP: 6342622328, Nr REGON: 240547273, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień
28 września 2020 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w Łodzi, przy Al. Kościuszki 17, 90-418 Łódź, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie i wybór komisji skrutacyjnej,
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 roku, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
  z działalności w 2019 roku,
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku,
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 9. Przedstawienie przez Zarząd przyczyn niesporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 oraz przyczyn niesporządzania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2019,
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie straty Spółki za rok obrotowy 2019,
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku,
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku,
 13. Zamknięcie obrad.

Harmonogram Walnego Zgromadzenia:
Ogłoszenie o ZWZ – 1 września 2020 roku
Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ –  do 7 września 2020 roku
Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ – do 10 września 2020 roku
Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ – 12 września 2020 roku
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 25 września 2020 roku
Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ – 25 września 2020 roku
Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do godz. 11:00 w dniu 28 września 2020 roku
Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:
PDF – 01 ZWZ 2020-09-28 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ FITEN SA.pdf
PDF – 02 ZWZ 2020-09-28 Projekty uchwał ZWZ FITEN SA.pdf
PDF – 03 ZWZ 2020-09-28 Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
PDF – 04 ZWZ 2020-09-28 Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów FITEN SA.pdf
PDF – 05 ZWZ 2020-09-28 Statut (aktualny tekst jednolity) FITEN SA.pdf
PDF – 06 ZWZ 2020-09-28 Regulamin Walnego Zgromadzenia FITEN SA.pdf
PDF – 07 ZWZ 2020-09-28 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2019 FITEN SA.pdf
PDF – 08 ZWZ 2020-09-28 Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019 rok FITEN SA.pdf
PDF – 09 ZWZ 2020-09-28 Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania SF FITEN SA.pdf

Zarząd FITEN S.A. w dniu 28 sierpnia 2020r. odwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 3 września 2020 r. Przyczyną odwołania jest niezarejestrowanie uczestnictwa w ZWZ przez któregokolwiek z akcjonariuszy. Spółka zwoła Zwyczajne Walne Zgromadzenie w nowym terminie, o czym poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Zarząd FITEN Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Katowicach (40-568), przy ul. Ligockiej 103, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000274060, Nr NIP: 6342622328, Nr REGON: 240547273, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień
3 września 2020 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w Łodzi, przy Al. Kościuszki 17, 90-418 Łódź, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie i wybór komisji skrutacyjnej,
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 roku, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 roku,
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku,
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 9. Przedstawienie przez Zarząd przyczyn niesporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 oraz przyczyn niesporządzania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2019,
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie straty Spółki za rok obrotowy 2019,
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku,
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku,
 13. Zamknięcie obrad.

Harmonogram Walnego Zgromadzenia:

Ogłoszenie o ZWZ – 7 sierpnia 2020 roku

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ –  do 13 sierpnia 2020 roku

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ – do 16 sierpnia 2020 roku

Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ – 18 sierpień 2020 roku

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 19 sierpnia 2020 roku

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ – 31 sierpnia 2020 roku

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do godz. 11:00 w dniu 3 września 2020 roku

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

PDF – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PDF – Projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PDF – Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

PDF – Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz o liczbie głosów z tych akcji

PDF – Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki

PDF – Aktualna treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia

PDF – Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok

PDF – Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok

PDF –Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2019

Zarząd FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji („Spółka”) z siedzibą w Katowicach (40-568), przy ul. Ligockiej 103, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000274060, Nr NIP: 6342622328, Nr REGON: 240547273, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 30 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie i wybór komisji skrutacyjnej,
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 roku, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 roku,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018,
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku,
8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2087 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018,
10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018,
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku,
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku,
13.(1) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
14. Zamknięcie obrad.

Harmonogram Walnego Zgromadzenia:
Ogłoszenie o ZWZ – 3 czerwca 2019 roku
Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ –  do 9 czerwca 2019 roku
Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ – do 12 czerwca 2019 roku
Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ – 14 czerwca 2019 roku
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 17 czerwca 2019 roku
Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ – 26 czerwca 2019 roku
Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do godz. 12:00 w dniu 30 czerwca 2019 roku

 

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

PDF – Uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PDF – Uzupełniony projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PDF – Uzupełnione formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

PDF – Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz o liczbie głosów z tych akcji

PDF – Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki

PDF – Aktualna treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia

PDF – Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok

PDF – Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok

PDF – Sprawozdanie Biegłego Rewidenta w sprawie odmowy wydania opinii z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok

PDF – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 rok

PDF – Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 rok

PDF – Sprawozdanie Biegłego Rewidenta w sprawie odmowy wydania opinii z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 rok

PDF – Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań i wniosku Zarządu

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2018

Zarząd FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji („Spółka”) z siedzibą w Katowicach (40-568), przy ul. Ligockiej 103, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000274060, Nr NIP: 6342622328, Nr REGON: 240547273, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 28 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00, w siedzibie Spółki, w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie i wybór komisji skrutacyjnej,
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2017 roku, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2017 roku,
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2017,
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku,
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017,
 10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017,
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku,
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku,
 14. Zamknięcie obrad.

 

Harmonogram Walnego Zgromadzenia:

Ogłoszenie o ZWZ –31 maja 2018 roku

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ –  do 7 czerwca 2018 roku

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ – do 10 czerwca 2018 roku

Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ – 12 czerwca 2018 roku

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 13 czerwca 2018 roku

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ – 25 czerwca 2018 roku

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do godz. 14:00 w dniu 28 czerwca 2018 roku

 

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

pdf PDF – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

pdf PDF – Projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

pdf PDF – Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

pdf PDF – Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz o liczbie głosów z tych akcji

pdf PDF – Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki

pdf PDF – Aktualna treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia 

pdf PDF – Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok

pdfPDF – Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok

pdfPDF – Stanowisko Biegłego Rewidenta w sprawie odmowy wydania opinii z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok

pdfPDF – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 rok

pdfPDF – Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 rok

pdfPDF – Stanowisko Biegłego Rewidenta w sprawie odmowy wydania opinii z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 rok

pdfPDF – Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań i wniosku Zarządu

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2017

Zarząd FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji („Spółka”) z siedzibą w Katowicach (40-568), przy ul. Ligockiej 103, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000274060, Nr NIP: 6342622328, Nr REGON: 240547273, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 30 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 13:00, w siedzibie Spółki, w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie i wybór komisji skrutacyjnej,
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016 roku, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016 roku,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2016,
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku,
8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016,
10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016,
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku,
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku,
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki,
15. Zamknięcie obrad.

Harmonogram Walnego Zgromadzenia:
Ogłoszenie o ZWZ –2 czerwca 2017 roku
Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ –  do 9 czerwca 2017 roku
Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ – do 12 czerwca 2017 roku
Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ – 14 czerwca 2017 roku
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 16 czerwca 2017 roku
Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ – 27 czerwca 2017 roku
Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do godz. 13:00 w dniu 30 czerwca 2017 roku

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:
pdf PDF – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
pdf PDF – Projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
pdf PDF – Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
pdf PDF – Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz o liczbie głosów z tych akcji
pdf PDF – Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki
pdf PDF – Aktualna treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia
pdf PDF – Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok
pdf PDF – Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok
pdf PDF – Stanowisko Biegłego Rewidenta w sprawie odmowy wydania opinii z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok
pdf PDF – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 rok
pdf PDF – Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 rok
pdf PDF – Stanowisko Biegłego Rewidenta w sprawie odmowy wydania opinii z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 rok
pdf PDF – Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań i wniosku Zarządu

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2016

Zarząd FITEN Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Katowicach (40-568), przy ul. Ligockiej 103, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000274060, Nr NIP: 6342622328, Nr REGON: 240547273, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 20 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie i wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 roku, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 roku.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015.
 10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
 14. Zamknięcie obrad.

 

Harmonogram Walnego Zgromadzenia:

Ogłoszenie o ZWZ –23 maja 2016 roku

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ –  do 30 maja 2016 roku

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ – do 2 czerwca 2016 roku

Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ – 4 czerwca 2016 roku

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 6 czerwca 2016 roku

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ – 15 czerwca 2016 roku

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do godz. 12:00 w dniu 20 czerwca 2016 roku

 

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:
pdf PDF – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

pdf PDF – Projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

pdf PDF – Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

pdf PDF – Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz o liczbie głosów z tych akcji

pdf PDF – Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki

pdf PDF – Aktualna treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia

pdf PDF – Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok

pdf PDF – Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok

pdf PDF – Opinia Biegłego Rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok

pdf PDF – Raport Biegłego Rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok

pdf PDF – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 rok

pdf PDF – Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 rok

pdf PDF – Opinia Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 rok

pdf PDF – Raport Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 rok

pdf PDF – Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań i wniosku Zarządu

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2015

Zarząd FITEN Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Katowicach (40-568), przy ul. Ligockiej 103, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000274060, Nr NIP: 6342622328, Nr REGON: 240547273, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 23 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie i wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2014 roku, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2014 roku.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2014.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014.
 10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2014.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
 15. Zamknięcie obrad.
Harmonogram Walnego Zgromadzenia:
 • Ogłoszenie o ZWZ – 25 maja 2015 roku
 • Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ – do 2 czerwca 2015 roku
 • Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ – do 5 czerwca 2015 roku
 • Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ – 7 czerwca 2015 roku
 • Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 8 czerwca 2015 roku
 • Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ – od 18 czerwca 2015 roku
 • Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do godz. 12:00 w dniu 23 czerwca 2015 roku

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2014

Zarząd FITEN Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Katowicach (40-568), przy ul. Ligockiej 103, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000274060, Nr NIP: 6342622328, Nr REGON: 240547273, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 23 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie i wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013 roku, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013 roku.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2013.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013.
 10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2013.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.
 14. Zamknięcie obrad.

Harmonogram Walnego Zgromadzenia:

 • Ogłoszenie o ZWZ – 23 maja 2014 roku
 • Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ – do 2 czerwca 2014 roku
 • Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ – do 5 czerwca 2014 roku
 • Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ – 7 czerwca 2014 roku
 • Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 9 czerwca 2014 roku
 • Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ – od 17 czerwca 2014 roku
 • Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do godz. 12:00 w dniu 23 czerwca 2014 roku

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2013

Zarząd FITEN Spółki Akcyjnej (Spółka) z siedzibą w Katowicach (40-568), przy ul. Ligockiej 103, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000274060, Nr NIP: 6342622328, Nr REGON: 240547273, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 26 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie i wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2012 roku, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2012 roku.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012.
 10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
 14. Zamknięcie obrad.

Harmonogram Walnego Zgromadzenia:

 • Ogłoszenie o ZWZ – 24 maja 2013 roku
 • Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ – do 5 czerwca 2013 roku
 • Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ – do 8 czerwca 2013 roku
 • Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ – 10 czerwca 2013 roku
 • Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 11 czerwca 2013 roku
 • Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ – od 21 czerwca 2013 roku
 • Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do godz. 12:00 w dniu 26 czerwca 2013 roku

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2012

Zarząd Fiten Spółki Akcyjnej (Spółka) z siedzibą w Katowicach (40-568), przy ul. Ligockiej 103, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000274060, Nr NIP: 6342622328, Nr REGON: 240547273, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 29 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie i wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2011 roku, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2011 roku.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2011 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowegoGrupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku.
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2011.
 10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
 15. Zamknięcie obrad.

 

Harmonogram Walnego Zgromadzenia:

 • Ogłoszenie o ZWZ – 1 czerwca 2012 roku
 • Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ – do 8 czerwca 2012 roku
 • Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ – do 11 czerwca 2012 roku
 • Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ – 13 czerwca 2012 roku
 • Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 14 czerwca 2012 roku
 • Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ – od 26 czerwca 2012 roku
 • Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do godz. 12:00 w dniu 29 czerwca 2012 roku

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Raporty FITEN SA

RAPORTY BIEŻĄCE

Raporty ESPI
Raporty EBI

RAPORTY OKRESOWE

Raporty kwartalne
Raporty roczne

Kalendarium finansowe

Sprawdź szczegóły

Raporty okresowe EBI FITEN SA w upadłości w 2021 roku będą przekazywane (publikowane) w następujących datach:

 • raport roczny za 2021 r. – publikacja nastąpi w dniu 22 marca 2022 r.
 • raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – publikacja nastąpi w dniu 13 maja 2022 r.
 • raport kwartalny za II kwartał 2022 r. – publikacja nastąpi w dniu 12 sierpnia 2022 r.
 • raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – publikacja nastąpi w dniu 14 listopada 2022 r.

Fiten S.A. w upadłości nie będzie publikował raportu za IV kwartał 2021 r., korzystając z uprawnienia wskazanego w § 6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Ewentualna zmiana dat przekazywania raportów okresowych jest przekazywana w formie raportu bieżącego. Raport bieżący zawierający informację o zmianie daty przekazania raportu okresowego powinien być przekazany nie później niż na dwa dni przed:

 • przekazaniem raportu okresowego w nowym terminie,
 • oraz datą przekazania raportu okresowego wyznaczoną w niniejszym raporcie bieżącym lub w poprzednim raporcie bieżącym, zawierającym informację o zmianie daty, o ile raport okresowy ma zostać przekazany po tej dacie.

bezpośredni kontakt

Masz pytanie?

Skorzystaj z formularza kontaktowego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FITEN S.A.
Zasady ochrony danych osobowych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI