mobile logo
 • Blog ekspercki FITEN

  Doradcy FITEN SA są do Twojej dyspozycji
  pon-pt, 8.00 - 16.00,
  32 775 94 64, fiten@fiten.pl


 • featured image

  Elektromobilność w polskich warunkach

  posted on 27 kwietnia 2018 / IN Blog /

  Elektromobilność jest dziś jedną z najdynamiczniej rozwijających się branż na świecie, pobudzającą innowacyjność energetyki i chętnie wspieraną przez rządy państw. Przyjrzyjmy się najważniejszym regulacjom oraz potencjalnym skutkom rozwoju tego sektora w Polsce.

  Sprzedaż oraz liczba rejestracji aut z napędem elektrycznym z roku na rok dynamicznie wzrasta i w chwili obecnej trudno doszukiwać się czynników, które miałyby zahamować lub odwrócić tę tendencję. Samochody elektryczne mają bowiem szereg zalet – m. in. nie emitują spalin, są tańsze w użytkowaniu i eksploatacji od aut z tradycyjnym napędem, są również ciche i zapewniają wysoki komfort jazdy. Dzięki tym czynnikom cieszą się rosnącą rzeszą użytkowników, choć jak wiadomo mają również – przynajmniej na razie – słabsze strony, w tym ograniczony czas pracy oraz trwałość baterii, nierozwiniętą infrastrukturę ładowania lub wysoką cenę samego auta.

  Proekologiczny charakter samochodów elektrycznych sprawia, że na branżę przychylnie patrzą rządy państw, często oferujące zachęty dla odbiorców np. w formie dopłat czy zwolnień z podatku przy zakupie. Obecnie pod względem rozwoju rynku liderami są Chiny, USA i Japonia, natomiast w Europie przodują m. in. Norwegia, Holandia, Wielka Brytania, Francja czy Niemcy. Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej wszystkie kraje członkowskie powinny opracować politykę rozwoju infrastruktury dla paliw alternatywnych.

  Plan Rozwoju Elektromobilności

  W Polsce ramy rządowych założeń dot. wsparcia rozwoju sektora zostały zarysowane w Planie Rozwoju Elektromobilności, opublikowanym w 2016 r. Zaprezentowano w nim wizję 1 mln aut elektrycznych na polskich drogach do 2025 r. zasilanych 4,3 TWh energii rocznie, co przekładałoby się dodatkowe 20 mld zł wpływów dla krajowych dostawców prądu. Kwota ta w części miałaby finansować wzrost innowacyjności polskiej energetyki. Z uwagi na to, że produkcję prądu można oprzeć na źródłach krajowych, spadłaby także konieczność importu ropy naftowej, co korzystnie wpłynęłoby na polskie bezpieczeństwo energetyczne.

  Głównym celem założeń Planu jest stworzenie warunków dla rozwoju branży, budowa przemysłu elektromobilności oraz stabilizacja sieci elektroenergetycznej. Plan podzielono na trzy etapy – na lata 2016-2018 zaplanowano przygotowanie warunków rozwoju i regulacji; lata 2019-2020 to m. in. uruchomienie infrastruktury zasilania w wybranych miastach i produkcja krótkich serii pojazdów w oparciu o prototypy powstałe w I etapie. Lata 2020-2025 mają przynieść wzrost popytu nastawionych pro-ekologicznie klientów, sieć zasilania zdolna ma być do obsługi 1 mln aut, natomiast polski przemysł ma prowadzić regularną produkcję pojazdów elektrycznych i podzespołów.

  Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych

  Założenia powyższego Planu zostały oficjalnie ujęte w Ustawie o Elektromobilności i Paliwach Alternatywnych, która zaczęła obowiązywać 22 lutego br. Ma ona stanowić impuls dla rozwoju branży nowoczesnego transportu opartego – jak nazwa wskazuje – o paliwa alternatywne. Zgodnie z ustawą termin ten oznacza energię elektryczną, wodór, biopaliwa ciekłe, paliwa syntetyczne i parafinowe, sprężony gaz ziemny (CNG), skroplony gaz ziemny (LNG) lub gaz płynny (LPG). Dokument zakłada m. in. budowę sieci ponad 6 tys. stacji ładowania energią elektryczną i gazem do końca 2020 r.

  Ustawodawca przewiduje też szereg zachęt finansowych dla nabywców ekologicznych samochodów, w tym np. zniesienie akcyzy lub co istotne w przypadku firm – możliwość dokonania wyższych odpisów amortyzacyjnych. Ponadto dokument przewiduje również działania mające zniechęcić do zakupu aut z silnikami spalinowymi. Chodzi tu przede wszystkim o możliwość wprowadzenia przez samorządy stref czystego transportu, w których ruch tych pojazdów zostałby ograniczony. Warto zaznaczyć, że opublikowany tekst ustawy nie przewiduje opłat za wjazd do takiej strefy.

  Jak elektromobilność wpłynie na polską energetykę?

  Zarysowane przez rząd cele oraz zadania skupione na rozwoju elektromobilności w Polsce są śmiałe i stanowią duże wyzwanie dla polskiej energetyki, choć ostatecznie mogą też jej pomóc. Przede wszystkim, skuteczna realizacja tych założeń przełoży się na istotny wzrost zapotrzebowania na energię (wg szacunków Ministerstwa Energii – od 2,3-4,3 TWh rocznie). Będzie się to wiązać z koniecznością dokonania wielomiliardowych inwestycji w nowe źródła energii oraz rozbudowę i modernizację obecnej sieci elektroenergetycznej, w tym rozwój i popularyzację systemów inteligentnego opomiarowania.

  Upowszechnienie się aut elektrycznych będzie też miało duży wpływ na stabilność sieci elektroenergetycznej, wykazującej obecnie największe obciążenie w godzinach 8:00-20:00 i niższe w godzinach nocnych. W przypadku pojawienia się skutecznych zachęt do ładowania aut w nocy (np. dynamicznych taryf na prąd), a także zachęt dla prosumentów energii z OZE, moglibyśmy mieć do czynienia ze stabilizacją sieci. Z drugiej strony, przy braku takich bodźców, różnice w zużyciu w godzinach dziennych i nocnych mogłyby się pogłębić. Należy też dodać, że wraz z rozwojem elektromobilności musiałaby wzrosnąć liczba magazynów energii, które udostępniałyby energię dla systemu w czasie najwyższego popytu, co zapewniłoby ciągłość dostaw.

  Dodatni bilans elektromobilności

  Przewidziane regulacjami zachęty dla rozwoju branży, a także jasno zarysowany plan działań, mają szansę ułatwić i przyspieszyć adaptacje elektromobilności w polskich warunkach. Dla krajowej energetyki jest to okazja do przeprowadzania szeregu przemyślanych inwestycji w modernizację sieci i unowocześnienie infrastruktury, a także zwiększenia roli OZE. Jak wspomniano wyżej, popularyzacja aut elektrycznych, przy odpowiednim zarządzaniu, może również ustabilizować sieć oraz zredukować uzależnienie od zagranicznych dostaw ropy naftowej. Nie należy również zapominać o korzyściach środowiskowych – poprawie jakości powietrza i generalnie – zdrowia każdego z nas.

  W dłuższej perspektywie prawdopodobnie ciężko będzie ocenić stopień, w jakim rządowe regulacje wpłyną na rozwój sektora, a w jakim będzie on rezultatem mechanizmów czysto rynkowych. W każdym razie, elektromobilność już dziś rewolucjonizuje zarówno motoryzację, jak i energetykę. Tendencja odchodzenia od konwencjonalnych paliw na rzecz np. energii elektrycznej lub gazu ziemnego w najbliższych latach będzie coraz bardziej zauważalna.

  Wszystkich przedsiębiorców szukających rzetelnego sprzedawcy energii elektrycznej i gazu ziemnego, zapraszam do zapoznania się z ofertą FITEN oraz do kontaktu: energia@fiten.pl, tel. 32 775 94 64.

  Krzysztof Czajka, Członek Zarządu FITEN S.A.

 • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI